26 Jul 2016

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ TPIPL

ความสำเร็จทุกอย่างในองค์กร nike air max 90 mujer ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัย “การสื่อสาร”

แล้วคุณแน่ใจแค่ใหนว่า michael kors el corte ingles องค์กรคุณมีการสื่อสารที่ “มีประสิทธิภาพ”

หากองค์กรคุณประสบปัญหาเหล่านี้

งานไม่เดิน

คุยกันไม่รู้เรื่อง

ทำงานคนละทิศละทาง

ทะเลาะเบาะแว้งกัน

ไม่ร่วมมือกัน

การเมืองในองค์กร

แสดงว่า “การสื่อสารในองค์กร” nike air max 90 mujer คุณมีปัญหาแล้วล่ะครับ

ไม่ต้องรอให้อาการเหล่านี้ michael kors el corte ingles “เกิดขึ้น” ก่อนแล้วค่อยแก้

“ป้องกันและส่งเสริม” การสื่อสารเอาไว้ก่อนเลย

แล้วคุณจะได้ไม่ต้องมานั่งกุมขมับที่หลัง

#โค้ชเพียวโค้ชช่อ

#คู่หูดูโอCEO