28 Jul 2020

ผู้นำจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ

” มาช่วยกันสร้างโลก โดยการสร้างเด็ก
เพราะเด็กเป็นอย่างไร โลกเป็นอย่างนั้น ”
.
จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าเยาวชนไทยมีเป้าหมายชีวิต
เก่ง ดี มีคุณธรรม รู้จักการเป็นผู้ให้และสามารถใช้
สมองสร้างความสุขความสำเร็จให้กับตัวเอง
และสังคมได้
.
ผมเชื่อว่าเขาจะสร้างสังคมให้ดียิ่งๆขึ้นไปในอนาคตครับ
.
ขอบคุณ ท่านเขมชาติ สถิตย์ตันติเวช ประธานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ของภาคธุรกิจจ.ราชบุรี
และ ท่าน ดร.สุรินทร์ สำลี ผอ. รร. บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
.
ที่เล็งเห็นความสำคัญและเปิดโอกาสให้มูลนิธิCOS
จัดฝึกอบรมให้กับน้องๆผู้นำนักเรียนจำนวน 50 คน
ในหลักสูตร “ผู้นำจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ”
มา ณ ที่นี้ด้วยครับ