19 Feb 2016

สำเร็จไวถ้าใช้สมองเป็น ม.ศิลปากร

“หวังผลระยะสั้นให้เพาะต้นไม้ไว้อาศัยใช้กิน
หวังผลระยะไกลให้เพาะเมล็ดพันธ์ที่ดีงามลงในใจคน”

อีกหนึ่งภารกิจทีม canada goose sale canada goose sale damen damen cgparkaoutlet COS ที่มุ่งมั่นสร้างเยาวชนไทย ณ cgparkaoutlet คณะอักษรศาสต ม.ศิลปากร
ให้สามารถบรรลุเป้าหมายของตัวเองได้ง่ายและเร็วกว่าเดิม ผ่านการใช้งานสมองด้วยเทคนิคระดับโลก

“เพราะเราหวังผลระยะไกล”

#CodeOfSuccess