29 Nov 2020

เราไม่สามารถใช้ความคิดเดิมแก้ปัญหาได้

## เราไม่สามารถใช้ความคิดเดิมแก้ปัญหาได้ ##
.
เพราะความคิดเดิมคือความคิดระดับเดียวกันกับปัญหา
เราจึงต้องพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนความคิด
ให้แตกต่างไปจากเดิม เราถึงจะมองเห็นจุดแก้ไข
.
ชีวิตก็เหมือนกันครับ
ถ้าเราอยากเติบโตในแบบที่ไม่เคยทำได้มาก่อน
เราก็ต้องคิดต้องทำในสิ่งที่ไม่เคยมาก่อนเช่นกัน
.
.
หนึ่งวันเต็มกับน้องๆ นักศึกษา ปี 4
สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ม.วลัยลักษณ์ จำนวน 80 คน
เพื่อการเตรียมฝึกงานและออกไปเจอการทำงานจริง
.
ได้ผสมผสานหลักสูตรที่ปรับจูนความคิดใหม่
พร้อมกับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ไว้เป็นเครื่องมือให้กับน้องๆ ได้ใช้ในชีวิตการทำงาน
และชีวิตทุกๆ ด้าน
.
หนึ่งวันนี้ผ่านไปอย่างรวดเร็ว
เหมือนจะยังมีอะไรอีกมากมายที่อยากบอกอยากแบ่งปัน
แต่ก็ต้องหยุดไว้เท่าที่จำเป็น เพราะเวลาหมด 😂
.
ขอขอบคุณอาจารย์แพทและอาจารย์หลี
ที่ดูแลเป็นอย่างดีทั้งก่อนและหลังการจัดอบรม
ขอบคุณน้องๆ ที่ตั้งใจฟังพี่คนนี้
ตั้งใจเล่นเต็มที่ เรียนรู้ แลกเปลี่ยนไปด้วยกัน
.
เอาใจช่วยให้ทุกคนผ่านการฝึกงาน
พร้อมก้าวเข้าสู่การทำงานไปได้อย่างดีและราบรื่น
ทุกคนมีศักยภาพมากกว่าที่คิดแน่นอนครับ 👍
.
.
#CoachJua #COS