11 Oct 2016

Advance Coaching For Leader : BRR

ผลลัพธ์ joyasopulseranline “ความสำเร็จ” ในชีวิตคุณมาจากไหน

คำตอบก็คือ

“การลงมือทำ”

และคนส่วนใหญ่ก็รู้

แต่น้อยคนที่จะรู้ว่า joyasopulseranline “อะไร” ควบคุม การลงมือทำ

คำตอบก็คือ “อารมณ์” นั่นเอง

แล้วคุณรู้ไหมว่า อะไรควบคุม “อารมณ์”

คำตอบก็คือ

“ความคิด” นั่นเอง

การโค้ชเป็นการกระตุ้น “ความคิด”
ให้เกิดการลงมือทำ

เมื่อคุณโค้ชเป็น
คุณก็จะได้ผลลัพธ์ตามที่คุณต้องการ

#Advance accesorios pulsera pandora accesorios pulsera pandora Coaching For Leader
#ทักษะการโค้ชขั้นสูงของผู้นำเพื่อความเป็นเลิศขององค์กร
#น้ำตาลบุรีรัมย์