20 Jun 2017

Positive Communication: เก่งสื่อสารเพื่องานสำเร็จ โรงไฟฟ้าน้ำตาลบุรีรัมย์

TEAM คืออะไร คิดว่าใครๆก็คงตอบได้
แต่ “ตอบได้” กับ “ทำได้” คงไม่ใช่เรื่องเดียวกัน
ด้วยกระบวนการฝึกอบรมแบบ Activity Based Learning บวกกับ Team Coaching ที่ออกแบบ
โดยโค้ชช่อโค้ชเพียว แห่ง Code of Success (COS)
ทำให้คำว่า Team เป็น Team ได้จริงแบบหยั่งรากลงลึกโดยแทบไม่ต้องสอน

ขอบคุณ Partner joyas pandora สถาบัน Be Management Coach สำหรับการจัดกิจกรรมสร้างทีมเข้มแข็ง
“Positive nike air max blancas Communication:เก่งสื่อสารเพื่องานสำเร็จ”
ให้แก่พนักงานของโรงไฟฟ้าทั้ง 3 บริษัท
ได้แก่ joyas pandora บุรีรัมย์พลังงาน (BEC)
บุรีรัมย์เพาเวอร์ (BPC)
และบุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส (BPP)
ในกลุ่มบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ nike air max blancas จำกัด (มหาชน)
เพื่อเป็นการตอกย้ำวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และค่านิยม T E A M ขององค์กร
ในการมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นที่หนึ่งร่วมกัน!