07 Nov 2017

Transformation to Success & Happiness: BGRIMM

จบภารกิจสำคัญแห่งปี
ส่งมอบตัวตนใหม่ให้ B.GRIMM
ภายใต้หลักสูตร

“Transformation maillots foot maillots foot to Success & Happiness”
ปรับความคิดพิชิตเป้าหมาย 6 รุ่น

หลักสูตร ที่ออกแบบด้วยกระบวนการโค้ชสมอง
และกิจกรรมการเรียนรู้ จากโค้ชมืออาชีพ
ด้วยเครื่องมือการโค้ชระดับโลก Points of You
ที่ได้รับการยอมรับกว่า 150 ประเทศทั่วโลก

โค้ชช่อโค้ชเพียว
DUO CEO canada goose soldes แห่ง Code of Success(COS)
ตัวพ่อ Points of canada goose soldes You Thailand