15 Dec 2020

Your past does not equal your future. … Tony Robbins

“อดีต” ไม่เท่ากับ “อนาคต”
.
Your past does not equal your future. …
Tony Robbins
.
หากวันนี้เรายังไม่เก่ง
ไม่ได้หมายความว่าวันหน้าเราก็จะไม่เก่ง
.
หากวันนี้เรายังทำไม่ได้
ไม่ได้หมายความว่าวันหน้าเราก็จะทำไม่ได้
.
หากวันนี้เรายังไม่สำเร็จ
ไม่ได้หมายความว่าวันหน้าเราก็จะไม่สำเร็จ
.
บทชีวิตจะเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง
ขอเพียงเรา “ตั้งเป้าหมาย”
ว่าจะทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้น
.
เพราะ “อดีต” ไม่ได้เป็นตัวกำหนด “อนาคต”
.
ทีม COS มาช่วยสนับสนุนน้องๆ ม.6 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 150 คน ผ่านหลักสูตร “สำเร็จไวถ้าใช้สมองเป็น”
.
ให้เป็นคนเก่ง ดี มีเป้าหมายชีวิต คิดได้คิดเป็น และเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสังคมให้ดียิ่งๆขึ้นไปครับ