การพัฒนาความคิดเชิงบวก

การพัฒนาความคิดเชิงบวก
“Positive Thinking Development”

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ด้านการคิดเชิงบวกและการพัฒนาความคิดเชิงบวก
2. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาตนเองและองค์กรในเชิงบวก
3. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้ดีมากยิ่งขึ้น

เนื้อหาการฝึกอบรม
1. ศาสตร์การคิดเชิงบวกเพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
• ความหมายและความเข้าใจในหลักการคิดเชิงบวก
• ความสำคัญและจำเป็นของการคิดเชิงบวก
• ตัวชี้วัดสำคัญของการคิดเชิงบวก
• ประเมินรูปแบบการคิดของบุคคล
• ปัจจัยสำคัญที่ทำให้บุคคลคิดเชิงบวก

2. กระบวนการพัฒนาการคิดเชิงบวกอย่างมีประสิทธิผล
• Discovery : การค้นหาความสามารถเชิงบวก
-การวิเคราะห์เพื่อค้นหาศักยภาพที่เป็นจุดแข็งของตนเอง
• Dream : การเปลี่ยนความสามารถเชิงบวกให้เป็นภาพเชิงอนาคต
-การกำหนดภาพเชิงอนาคตจากศักยภาพเชิงบวกของตน
• Design : การออกแบบวิธีการใช้ความสามารถเชิงบวกเพื่อบรรลุภาพเชิงอนาคต
-การค้นหากำหนดกลวิธีในการทำให้ภาพเชิงบวกบรรลุ
• Delivery : การสร้างแรงบัลใจและการนำกลวิธีไปสู่การปฏิบัติ
-การสร้างแรงบันดาลใจและมุ่งมั่นด้วยการจัดทำแผนงานการใช้ศักยภาพเชิงบวกของตน

กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานตามที่องค์กรกำหนด

วิธีการฝึกอบรม
ใช้เทคนิคการฝึกอบรมในลักษณะบูรณาการ โดยมุ่งเน้นผู้เข้าอบรมเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ได้แก่ เกมเพื่อการเรียนรู้ การระดมสมอง การอภิปราย การโค้ชแบบสุนทรียปรัศนีย์ การบรรยาย และอื่นๆ

กำหนดการฝึกอบรม
ระยะเวลา 1  วัน

วิทยากร
อ.พงศ์ปณต พัสระ CEO บริษัท โค้ด ออฟ ซัคเซส จำกัด

ดาวน์โหลดเอกสาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


ย้อนกลับ

วิทยากรประจำหลักสูตรนี้

ดร.วีรพงษ์ ศรัทธาผล


โค้ชเพียว
ดูโปรไฟล์

ดร.พงศ์ปณต พัสระ


โค้ชช่อ
ดูโปรไฟล์