การพัฒนาความคิดเชิงบวก

การพัฒนาความคิดเชิงบวก
“Positive michael kors tasche sale Thinking Development”

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ด้านการคิดเชิงบวกและการพัฒนาความคิดเชิงบวก
2. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาตนเองและองค์กรในเชิงบวก
3. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้ดีมากยิ่งขึ้น

เนื้อหาการฝึกอบรม
1. ศาสตร์การคิดเชิงบวกเพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
• ความหมายและความเข้าใจในหลักการคิดเชิงบวก
• ความสำคัญและจำเป็นของการคิดเชิงบวก
• ตัวชี้วัดสำคัญของการคิดเชิงบวก
• ประเมินรูปแบบการคิดของบุคคล
• ปัจจัยสำคัญที่ทำให้บุคคลคิดเชิงบวก

2. กระบวนการพัฒนาการคิดเชิงบวกอย่างมีประสิทธิผล
• Discovery : การค้นหาความสามารถเชิงบวก
-การวิเคราะห์เพื่อค้นหาศักยภาพที่เป็นจุดแข็งของตนเอง
• Dream : การเปลี่ยนความสามารถเชิงบวกให้เป็นภาพเชิงอนาคต
-การกำหนดภาพเชิงอนาคตจากศักยภาพเชิงบวกของตน
• Design : การออกแบบวิธีการใช้ความสามารถเชิงบวกเพื่อบรรลุภาพเชิงอนาคต
-การค้นหากำหนดกลวิธีในการทำให้ภาพเชิงบวกบรรลุ
• Delivery : การสร้างแรงบัลใจและการนำกลวิธีไปสู่การปฏิบัติ
-การสร้างแรงบันดาลใจและมุ่งมั่นด้วยการจัดทำแผนงานการใช้ศักยภาพเชิงบวกของตน

กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานตามที่องค์กรกำหนด

วิธีการฝึกอบรม
ใช้เทคนิคการฝึกอบรมในลักษณะบูรณาการ โดยมุ่งเน้นผู้เข้าอบรมเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ได้แก่ เกมเพื่อการเรียนรู้ การระดมสมอง การอภิปราย การโค้ชแบบสุนทรียปรัศนีย์ การบรรยาย และอื่นๆ

กำหนดการฝึกอบรม
ระยะเวลา 1 michael kors tasche sale วัน

วิทยากร
อ.พงศ์ปณต พัสระ CEO บริษัท โค้ด canada canada goose online shop goose online shop ออฟ ซัคเซส จำกัด

ดาวน์โหลดเอกสาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


ย้อนกลับ

วิทยากรประจำหลักสูตรนี้

ดร.วีรพงษ์ ศรัทธาผล


โค้ชเพียว
ดูโปรไฟล์

ดร.พงศ์ปณต พัสระ


โค้ชช่อ
ดูโปรไฟล์