ภาวะผู้นํา สร้างได้ในตัวคุณ

หลักสูตร : The Leader in ME ภาวะผู้นำ สร้างได้ในตัวคุณ!!

หลักการ
ภายใต้โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง โลกแห่งกระแสโลกาภิวัฒน์ ( Globalization)  ดูเหมือนว่า
โลกจะวิ่งเร็วขึ้นๆ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในสังคมเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ฉับพลัน บุคคลใด องค์กรใด ที่
ปรับเปลี่ยนไม่ทันต่อสถานการณ์ กลัวการเปลี่ยนแปลง และไม่ยอมพัฒนา บุคคลนั้น  องค์กรนั้น จะตาม
กระแสระบบโลกใหม่แห่งกระแสโลกาภิวัฒน์ไม่ทัน

การเตรียมตัว ปรับตัว ปรับวิธีการคิด และกระบวนการคิดในการทำงานทั้ง ในองค์กรและนอก
องค์กร ให้ทันต่อการเคลื่อนไหวของกระแสโลกจึงมีความสำคัญ การบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลง และการ
ปรับวัฒนธรรมองค์กร จึงเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจธรรมชาติ ต้องรู้ทัน และหาทางในการปรับกระบวนการคิด
และกระบวนการทางานให้สามารถดำรงอยู่อย่างเหมาะสม
หลักสูตร ภาวะผู้นำสร้างได้ในตัวคุณ จะช่วยดึงศักยภาพภาวะผู้นำในตัวของผู้เข้าอบรม แนะนำ
เทคนิค วิธีการที่จะช่วยให้ ผู้เข้าอบรมเข้าใจความสำคัญของการปรับวิธีคิดแบบผู้นำ เปลี่ยนแปลง พัฒนา
แนวทางในความคิดต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง ในฐานะที่ท่านเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง

ดาวน์โหลดเอกสาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


ย้อนกลับ

วิทยากรประจำหลักสูตรนี้

ดร.วีรพงษ์ ศรัทธาผล


โค้ชเพียว
ดูโปรไฟล์

ดร.พงศ์ปณต พัสระ


โค้ชช่อ
ดูโปรไฟล์