ภาวะผู้นํา สร้างได้ในตัวคุณ

หลักสูตร : The Leader in ME ภาวะผู้นา canada goose online shop สร้างได้ในตัวคุณ!!

หลักการ
ภายใต้โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง โลกแห่งกระแสโลกาภิวัฒน์ ( Globalization) canada goose online shop ดูเหมือนว่า
โลกจะวิ่งเร็วขึ้นๆ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในสังคมเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ฉับพลัน บุคคลใด องค์กรใด ที่
ปรับเปลี่ยนไม่ทันต่อสถานการณ์ กลัวการเปลี่ยนแปลง และไม่ยอมพัฒนา บุคคลนั้น canada goose outlet องค์กรนั้น จะตาม
กระแสระบบโลกใหม่แห่งกระแสโลกาภิวัฒน์ไม่ทัน

การเตรียมตัว ปรับตัว ปรับวิธีการคิด และกระบวนการคิดในการทำงานทั้ง ในองค์กรและนอก
องค์กร ให้ทันต่อการเคลื่อนไหวของกระแสโลกจึงมีความสำคัญ การบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลง และการ
ปรับวัฒนธรรมองค์กร จึงเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจธรรมชาติ ต้องรู้ทัน และหาทางในการปรับกระบวนการคิด
และกระบวนการทางานให้สามารถดำรงอยู่อย่างเหมาะสม
หลักสูตร ภาวะผู้นำสร้างได้ในตัวคุณ จะช่วยดึงศักยภาพภาวะผู้นำในตัวของผู้เข้าอบรม แนะนำ
เทคนิค วิธีการที่จะช่วยให้ ผู้เข้าอบรมเข้าใจความสำคัญของการปรับวิธีคิดแบบผู้นำ canada goose outlet เปลี่ยนแปลง พัฒนา
แนวทางในความคิดต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง ในฐานะที่ท่านเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง

ดาวน์โหลดเอกสาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


ย้อนกลับ

วิทยากรประจำหลักสูตรนี้

ดร.วีรพงษ์ ศรัทธาผล


โค้ชเพียว
ดูโปรไฟล์

ดร.พงศ์ปณต พัสระ


โค้ชช่อ
ดูโปรไฟล์