เก่งสื่อสารเพื่องานสำเร็จ

หลักสูตร  : “เก่งสื่อสารเพื่องานสำเร็จ”

หลักการ
จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง ความต้องการของผู้คนที่ซับซ้อนมากขึ้นจนเกิดเป็นความขัดแย้งทั่วไป รวมไปถึงเทคโนโลยีที่เริ่มเข้ามามีบทบาทหลากหลายทางความคิด ความเชื่อมุมมอง วัฒนธรรมและวิธีคิดที่ต่างกัน การสร้างความเข้าใจ เพื่อให้เกิดการยอมรับและเปิดใจในการรับฟัง ประสานกันมากขึ้นเป็นสิ่งจำเป็น ในการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจและมีความสุข
คุณภาพ ของการทำงานของผู้คน และความสัมพันธ์ ขึ้นอยู่กับทัศนคติ และวิธีคิดจากจิตใต้สำนึก การรักษาความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิผลเกิดได้จากความเข้าใจในกลไกพื้นฐานความต้องการของมนุษย์ และ การเข้าใจการทำงานพื้นฐานของสมองที่มีผลต่อ การคิด จิตใจและภาวะอารมณ์ และสามารถใช้ภาษาทรงพลังผ่าน เทคนิค โปรแกรมภาษาสมอง (NLP: Nuero Linguistic Program)
หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรม ได้เข้าใจตนเองผ่านกระบวนการของหลักการ NLP โดยผ้เชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเอง ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพทั้งการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน

ผลที่จะได้รับ
• แนวคิด ความเข้าใจ ระบบวิธีคิค และธรรมชาติของสมองทั้งของเราและผู้อื่น
• เทคนิควิธีบริหารสภาวะอารมณ์ที่เกิดจากเหตการณ์ภายนอกและภายในจิตใต้สำนึกด้วยศาสตร์ โปรแกรมภาษาสมอง (NLP : Nuero Linguistic Program)
• เทคนิคการสื่อสารด้วยศาสตร์ NLP โปรแกรมสมองด้วยภาษาเชิงบวก
• เทคนิคการสร้างสื่อสัมพันธ์ เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
• เข้าใจภาษาที่ใช้ในการสื่อสารทั้งของเราและคนอื่นเพื่อการสื่อสารที่โดนใจ
• เข้าใจคนสี่ประเภทเพื่อการสื่อสารที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ลักษณะการอบรม
• อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
• ทฤษฎี NLP และระบบคิดของสมอง
• การจัดการอารมณ์เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การลดความขัดแย้ง
• ความสำเร็จและเป้าหมายในการทำงาน ตามหลักการ NLP
• อภิปราย ถอดบทเรียน หาข้อสรุป วางแผนร่วมกัน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความความสัมพันธ์ที่ดีกับ เพื่อนร่วมงาน เจ้านาย ลูกน้อง ครอบครัว เพื่อน
2. เพื่อที่จะสามารถบริหารอารมณ์เชิงลบของตัวเองได้
3. เพื่อเข้าใจความแตกต่างของคนแต่ละประเภทซึ่งส่งผลต่อรูปแบบการสื่อสาร
4. เพื่อที่จะสามารถใช้รูบแบบการสื่อสารให้ตรงกับการรับรู้ของผู้ฟังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร

วิทยากร
อ.พงศ์ปณต พัสระ CEO บริษัท โค้ด ออฟ ซัคเซส จำกัด
สาขารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ดร.วีรพงษ์ ศรัทธาผล CEO บริษัท โค้ด ออฟ ซัคเซส จำกัด

ดาวน์โหลดเอกสาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


ย้อนกลับ

วิทยากรประจำหลักสูตรนี้

ดร.วีรพงษ์ ศรัทธาผล


โค้ชเพียว
ดูโปรไฟล์

ดร.พงศ์ปณต พัสระ


โค้ชช่อ
ดูโปรไฟล์