NLP สู่การเป็นผู้นำที่เป็นเลิศ

หลักสูตร : การใช้หลักการ NLP สู่การเป็นผู้นำที่เป็นเลิศ
(NLP Coaching to Smart Leader)

หลักการ
การบริหารจัดการองค์กรในภาวะการแข่งขัน ทั้งภาครัฐและเอกชนมีความต้องการบุคคลากรที่ความรู้ความสามารถในทุกๆด้าน และที่สำคัญต้องมีภาวะผู้นำ เพื่อให้สามารถนำองค์กรไปสู่เป้าหมาย และด้วยความต้องการของผู้คนที่ซับซ้อนมากขึ้นจนเกิดเป็นความขัดแย้งทั่วไปรวมไปถึงเทคโนโลยีที่เริ่มเข้ามามีบทบาทหลากหลายด้านทั้งทางความคิดความเชื่อมุมมองวัฒนธรรมและวิธีคิดที่ต่างกันการสร้างความเข้าใจเพื่อให้เกิดการยอมรับและเปิดใจในการรับฟังประสานกันมากขึ้นเป็นสิ่งจำเป็นในการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจและมีความสุข
การเป็นผู้นำที่ดีจุดเริ่มต้นจากการสามารถนำตนเองก่อนและต้องสามารถเป็นผู้ตามที่ดีในสถานการณ์ที่ต่างกันคุณภาพของการทำงานของผู้คนและความสัมพันธ์ขึ้นอยู่กับทัศนคติและวิธีคิดจากจิตใต้สำนึกการรักษาความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิผลเกิดได้จากความเข้าใจในกลไกพื้นฐานความต้องการของมนุษย์และการเข้าใจการทำงานพื้นฐานของสมองที่มีผลต่อการคิดจิตใจและภาวะอารมณ์และสามารถใช้ภาษาทรงพลังผ่านเทคนิคโปรแกรมภาษาสมอง (NLP: Nuero Linguistic Program)
หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจตนเองผ่านกระบวนการของหลักการ NLP เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองพร้อมทั้งเสริมกระบวนการ โค้ชชิ่ง ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญในการบริหารองค์กรยุคใหม่ ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพทั้งการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันและสามารถก้าวสู่ความเป็นผู้นำได้อย่างมีความสุข

ผลที่จะได้รับ
• แนวคิดความเข้าใจระบบวิธีคิคและธรรมชาติของสมองทั้งของตนเองและผู้อื่น
• เทคนิควิธีบริหารสภาวะอารมณ์ที่เกิดจากเหตการณ์ภายนอกและภายในจิตใต้สำนึกด้วยศาสตร์โปรแกรมภาษาสมอง (NLP : Nuero Linguistic Program)
• เทคนิคการสื่อสารด้วยศาสตร์ NLP โปรแกรมสมองด้วยภาษาเชิงบวก
• เทคนิคการสร้างสื่อสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
• เข้าใจภาษาที่ใช้ในการสื่อสารทั้งของเราและคนอื่นเพื่อการสื่อสารที่โดนใจ
• เข้าใจคนสี่ประเภทเพื่อการสื่อสารที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
• หลักการโค้ชชิ่ง ของผู้นำองค์กร

ลักษณะการอบรม
• อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
• ทฤษฎี NLP และระบบคิดของสมอง
• การจัดการอารมณ์เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพการลดความขัดแย้ง
• การสร้างสื่อสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานหัวหน้างานลูกน้องและคนรอบข้าง
• ความสำเร็จและเป้าหมายในการทำงานตามหลักการ NLP
• การใช้ MODEL Coaching เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพและ Work Smart
• อภิปรายถอดบทเรียนหาข้อสรุปวางแผนร่วมกัน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานเจ้านายลูกน้องครอบครัวเพื่อน
2. เพื่อที่จะสามารถบริหารอารมณ์เชิงลบของตัวเองได้
3. เพื่อเข้าใจความแตกต่างของคนแต่ละประเภทซึ่งส่งผลต่อรูปแบบการสื่อสาร
4. เพื่อที่จะสามารถใช้รูบแบบการสื่อสารให้ตรงกับการรับรู้ของผู้ฟังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร
5. เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพสูง
ระยะเวลาดำเนินการฝึกอบรม 2 วัน

ดาวน์โหลดเอกสาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


ย้อนกลับ

วิทยากรประจำหลักสูตรนี้

ดร.วีรพงษ์ ศรัทธาผล


โค้ชเพียว
ดูโปรไฟล์

ดร.พงศ์ปณต พัสระ


โค้ชช่อ
ดูโปรไฟล์