ดร.ชัยกร ยิ่งเสรี (โค้ชโน้ต)

ดร.ชัยกร ยิ่งเสรี (โค้ชโน้ต) : จบปริญญาเอกจาก มหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน (University College London) ด้วยทุนรัฐบาลไทย ผ่านการทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการคำนวณเพื่อแก้ปัญหาในภาคการเงิน (Computational Finance) ที่หลงรักในศาสตร์การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ และเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองสู่เป้าหมายที่สูงขึ้นอยู่เสมอ

โค้ชโน้ต ได้รับการถ่ายทอดสูตรลับการใช้สมองเพื่อสร้างความสำเร็จระดับโลก โดยตรงจาก Michael Bolduc โค้ชมือหนึ่งของโลกในด้านการตั้งและบรรลุเป้าหมาย และเป็นคนไทยเพียงไม่กี่คน ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันผู้ประกอบการหน้าใหม่ (Entrepreneurs Institute) ในการให้คำปรึกษาเพื่อปั้นสิ่งที่ใช่ในตัวตน (Wealth Dynamic and Flow Consultant)

ปัจจุบัน: ดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษา บริษัท โค้ด ออฟ ซัตเซส จำกัด, โค้ช, ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจ, อาจารย์พิเศษ และ นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ประวัติการทำงาน

 • ประธานที่ปรึกษา บริษัท โค้ด ออฟ ซัตเซส จำกัด
 • นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 • นักวิจัย สำนักเลขานุการคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • นักวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ซิททะเดิล
 • ผู้ช่วยวิจัย คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอล
 • ผู้ช่วยวิจัย คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน (University College London)
 • ปริญญาโท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

ประวัติอาจารย์และวิทยากรพิเศษ

 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: Quantitative Trading
 • คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: Computational Finance, Algorithmic Trading
 • คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้: Introduction to Data Analysis and Machine Learning
 • Asia Institute of Technology: Computational Finance
 • มหาวิทยาลัยราชฏัช หมู่บ้านจอมบึง : ปรับความคิดพิชิตเป้าหมาย
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ : ปรับความคิดพิชิตเป้าหมาย

Training

 • Wealth Dynamic and Flow Consultant: Entrepreneurs Institute
 • Result Coaching Certification: Michael Bolduc (World’s #1 Coach to Set & Achieve Goals)
 • Train the Trainer: M2M Academy
 • The Manager: Management and Psychology Institute
 • Service Innovation Master Class: NSTDA Academy

หลักสูตรที่สอน