ดร.พงศ์ปณต พัสระ (โค้ชช่อ)

ดร.พงศ์ปณต พัสระ (โค้ชช่อ)

มีประสบการณ์งานบริหารองค์กรที่หลากหลายธุรกิจ  ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม ในประเภทธุรกิจที่หลากหลาย อาทิ ธุรกิจบริการ ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจค้าปลีก และองค์กรเพื่อสังคม  เชี่ยวชาญด้านการบริหารองค์กรและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ งานขายและบริการ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดำเนินธุรกิจและการบริหารองค์กรเป็นอย่างดี เชี่ยวชาญการพัฒนาองค์กร การบริหารทรัพยากรบุคคล ผ่านกระบวนการผสมผสานเครื่องมือการบริหารสมัยใหม่ การวางแผนและดำเนินการเชิงกลยุทธ์ อีกทั้งยังชำนาญในการปรับโครงสร้างองค์กร การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์องค์กร

ปัจจุบัน :

Chief Executive Officer

บริษัท โค้ด ออฟ ซัคเซส จำกัด

บริษัท ซีโอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวิลด์เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ Lao Central Airlines Public Company (Thailand)
 • ผู้จัดการ กลุ่มสนับสนุนงานสื่อสาร สายงานสื่อสารและบริหารแบรนด์ ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)
 • ผู้จัดการ กลุ่มกิจกรรมสังคม สายงานสื่อสารและบริหารแบรนด์ ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)
 • ผู้จัดการ ส่วนองค์กรสัมพันธ์ สายงานสื่อสารและบริหารแบรนด์ ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)
 • ผู้จัดการฝึกอบรม ฝ่ายพัฒนาผู้บริหาร สายงานทรัพยากรบุคคลกลาง ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)
 • ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและปฏิบัติการ บริษัท เดอะไรท์พาวเวอร์ จำกัด
 • กรรมการบริหาร บริษัท ฟรีด้อมไลฟ์ จำกัด
 • กรรมการมูลนิธิธนชาตเพื่อสังคมไทย
 • รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท หาดใหญ่อินทีเรีย จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เทคโนแก๊ส จำกัด(ประเทศไทย)
 • ที่ปรึกษา บริษัทฯ ต่างๆ

วุฒิบัติ

 • Point of You Trainer Certification Program
 • Professional Coach Certification, ACC Mentoring Program
 • Train the Trainer by Chaiyos Punsakulchai
 • Magic Leadership
 • BANK CODE By Ultimate Success Partner

การศึกษา

 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต(รัฐศาสตร์)
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(รัฐศาสตร์)
 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ

ความเชี่ยวชาญ

 • Coaching, Smart Leadership, Management, HRD & OD, Policy Strategic Planning, CSR, Positive Thinking, Attitude, Empowerment, Communication
 • ผู้คิดค้นและเจ้าของลิขสิทธิ์ หลักสูตร "ปรับความคิด พิชิตเป้าหมาย"

ประสบการณ์งานวิทยากร

 • ที่ปรึกษางานแผนยุทธศาสตร์ รพ.พระนครศรีอยุธยา
 • Basic Coaching รพ.สมเด็จพระสังฆราช จ.พระนครศรีอยุธยา
 • โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลากร รพ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
 • โครงการเพิ่มความสำเร็จจากการสื่อสาร กรมสรรพากร
 • โครงการโค้ชสุขภาพ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด(มหาชน)
 • โครงการ Leadership as Coach ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)
 • โครงการ Manager as Coach บริษัท อาซาฮี เคมีคอล จำกัด
 • โครงการ Leader as Coach Training โรงแรมแลนด์มาร์ค สุขุมวิท
 • โครงการพัฒนาผู้นำกลุ่มนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 • โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จ.สมุทรสาคร
 • โครงการพัฒนาชีวิตผู้ป่วย ชมรมเกื้อกูล โดย ศ.นพ.เหลือพร ปุณณกันต์
 • โครงการ Leadership Coaching สวทช
 • Personel Coaching for Sales Breakthrough Success, Roche Diagnostics(Thailand)
 • Smart Coaching Skill (Public Program)
 • โครงการอบรมพัฒนาผู้ให้บริการผู้ป่วยในฐานะโค้ช โครงการโอสถสภาเพื่อสังคม เครือข่ายคนทำดี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • โครงการประชุมวิชาการ “การโค้ชเพื่อการบริหารองค์กร” มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • แขกรับเชิญ รายการสายตรงสุขภาพ ในหัวข้อ การโค้ชสุขภาพ

------------ ติดต่อ ------------------

 • โทร : 061-614-5925
 • อีเมล์ : pongpanoj@codeofsuccess.co.th
 • Line : Chor_7

  หลักสูตรที่สอน

  ปรับความคิด พิชิตเป้าหมาย

  กระตุ้นให้บุคลากรรู้จักตนเอง เชื่อมั่นในตนเอง เชื่อมั่นในองค์กร และ มีแรงบันดาลใจในการทำงาน

  Coaching Skill for Leader

  เพิ่มทักษะการโค้ชให้กับผู้นำ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและ ปลดล็อคศักยภาพทีมงาน

  เก่งสื่อสาร เพื่องานสำเร็จ

  เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในองค์กร ทำให้เกิดผลสำเร็จในงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน

  The Professional Trainer

  สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นวิทยากรภายในองค์กรหรือ ผู้ที่อยากมีอาชีพเป็นวิทยากร

  Policy & Strategic Engagement

  การกำหนดนโยบายและการบริหารเชิงกลยุทธ์และการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

  ภาวะผู้นำ และการสร้างแรงบันดาลใจ

  เรียนรู้ศาสตร์การเป็นผู้นำยุคใหม่และการสร้างแรงบันดาลใจ

  Smart Sales Coaching

  สร้างนักขายให้มีทัศนคติเชิงบวกต่องานขาย และมองเป้าหมายที่ได้รับเป็นเรื่องที่ท้ายทาย อยากที่จะบรรลุความสำเร็จ

  การพัฒนา ความคิดเชิงบวก

  ความเข้าใจในศาสตร์ด้านการคิดเชิงบวกและการพัฒนาความคิดเชิงบวกกับตนเองและองค์กร

  Effective Time Management

  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการบริหารงานและเวลาของบุคลากรให้เกิดคุณภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

  NLP สู่การเป็นผู้นำ ที่เป็นเลิศ

  NLP สู่การเป็นผู้นำที่เป็นเลิศ

  ภาวะผู้นํา สร้างได้ในตัวคุณ

  ดึงศักยภาพภาวะผู้นำในตัวของผู้เข้าอบรม แนะนำ เทคนิค วิธีการที่จะช่วยให้ ผู้เข้าอบรมเข้าใจความสำคัญของการปรับวิธีคิดแบบผู้นำ