ดร.พงศ์ปณต พัสระ (โค้ชช่อ)

ดร.พงศ์ปณต พัสระ (โค้ชช่อ)

มีประสบการณ์งานบริหารองค์กรที่หลากหลายธุรกิจ  ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม ในประเภทธุรกิจที่หลากหลาย อาทิ ธุรกิจบริการ ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจค้าปลีก และองค์กรเพื่อสังคม  เชี่ยวชาญด้านการบริหารองค์กรและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ งานขายและบริการ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดำเนินธุรกิจและการบริหารองค์กรเป็นอย่างดี เชี่ยวชาญการพัฒนาองค์กร การบริหารทรัพยากรบุคคล ผ่านกระบวนการผสมผสานเครื่องมือการบริหารสมัยใหม่ การวางแผนและดำเนินการเชิงกลยุทธ์ อีกทั้งยังชำนาญในการปรับโครงสร้างองค์กร การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์องค์กร

ปัจจุบัน :

Chief Executive Officer

บริษัท โค้ด ออฟ ซัคเซส จำกัด

บริษัท ซีโอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวิลด์เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ Lao Central Airlines Public Company (Thailand)
 • ผู้จัดการ กลุ่มสนับสนุนงานสื่อสาร สายงานสื่อสารและบริหารแบรนด์ ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)
 • ผู้จัดการ กลุ่มกิจกรรมสังคม สายงานสื่อสารและบริหารแบรนด์ ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)
 • ผู้จัดการ ส่วนองค์กรสัมพันธ์ สายงานสื่อสารและบริหารแบรนด์ ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)
 • ผู้จัดการฝึกอบรม ฝ่ายพัฒนาผู้บริหาร สายงานทรัพยากรบุคคลกลาง ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)
 • ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและปฏิบัติการ บริษัท เดอะไรท์พาวเวอร์ จำกัด
 • กรรมการบริหาร บริษัท ฟรีด้อมไลฟ์ จำกัด
 • กรรมการมูลนิธิธนชาตเพื่อสังคมไทย
 • รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท หาดใหญ่อินทีเรีย จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เทคโนแก๊ส จำกัด(ประเทศไทย)
 • ที่ปรึกษา บริษัทฯ ต่างๆ

วุฒิบัติ

 • Point of You Trainer Certification Program
 • Professional Coach Certification, ACC Mentoring Program
 • Train the Trainer by Chaiyos Punsakulchai
 • Magic Leadership
 • BANK CODE By Ultimate Success Partner

การศึกษา

 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต(รัฐศาสตร์)
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(รัฐศาสตร์)
 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ

ความเชี่ยวชาญ

 • Coaching, Smart Leadership, Management, HRD & OD, Policy Strategic Planning, CSR, Positive Thinking, Attitude, Empowerment, Communication
 • ผู้คิดค้นและเจ้าของลิขสิทธิ์ หลักสูตร "ปรับความคิด พิชิตเป้าหมาย"

ประสบการณ์งานวิทยากร

 • ที่ปรึกษางานแผนยุทธศาสตร์ รพ.พระนครศรีอยุธยา
 • Basic Coaching รพ.สมเด็จพระสังฆราช จ.พระนครศรีอยุธยา
 • โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลากร รพ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
 • โครงการเพิ่มความสำเร็จจากการสื่อสาร กรมสรรพากร
 • โครงการโค้ชสุขภาพ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด(มหาชน)
 • โครงการ Leadership as Coach ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)
 • โครงการ Manager as Coach บริษัท อาซาฮี เคมีคอล จำกัด
 • โครงการ Leader as Coach Training โรงแรมแลนด์มาร์ค สุขุมวิท
 • โครงการพัฒนาผู้นำกลุ่มนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 • โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จ.สมุทรสาคร
 • โครงการพัฒนาชีวิตผู้ป่วย ชมรมเกื้อกูล โดย ศ.นพ.เหลือพร ปุณณกันต์
 • โครงการ Leadership Coaching สวทช
 • Personel Coaching for Sales Breakthrough Success, Roche Diagnostics(Thailand)
 • Smart Coaching Skill (Public Program)
 • โครงการอบรมพัฒนาผู้ให้บริการผู้ป่วยในฐานะโค้ช โครงการโอสถสภาเพื่อสังคม เครือข่ายคนทำดี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • โครงการประชุมวิชาการ “การโค้ชเพื่อการบริหารองค์กร” มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • แขกรับเชิญ รายการสายตรงสุขภาพ ในหัวข้อ การโค้ชสุขภาพ

------------ ติดต่อ ------------------

 • โทร : 061-614-5925
 • อีเมล์ : pongpanoj@codeofsuccess.co.th
 • Line : Chor_7

  หลักสูตรที่สอน

  ปรับความคิด พิชิตเป้าหมาย

  กระตุ้นให้บุคลากรรู้จักตนเอง เชื่อมั่นในตนเอง เชื่อมั่นในองค์กร และ มีแรงบันดาลใจในการทำงาน

  Coaching Skill for Leader

  เพิ่มทักษะการโค้ชให้กับผู้นำ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและ ปลดล็อคศักยภาพทีมงาน

  เก่งสื่อสาร เพื่องานสำเร็จ

  เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในองค์กร ทำให้เกิดผลสำเร็จในงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน

  The Professional Trainer

  สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นวิทยากรภายในองค์กรหรือ ผู้ที่อยากมีอาชีพเป็นวิทยากร

  Coaching Skill for Creating Coaching Culture

  การใช้กระบวนการโค้ช เพื่อความเป็นเลิศขององค์กร

  Policy & Strategic Engagement

  การกำหนดนโยบายและการบริหารเชิงกลยุทธ์และการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

  ภาวะผู้นำ และการสร้างแรงบันดาลใจ

  เรียนรู้ศาสตร์การเป็นผู้นำยุคใหม่และการสร้างแรงบันดาลใจ

  Smart Sales Coaching

  สร้างนักขายให้มีทัศนคติเชิงบวกต่องานขาย และมองเป้าหมายที่ได้รับเป็นเรื่องที่ท้ายทาย อยากที่จะบรรลุความสำเร็จ

  การพัฒนา ความคิดเชิงบวก

  ความเข้าใจในศาสตร์ด้านการคิดเชิงบวกและการพัฒนาความคิดเชิงบวกกับตนเองและองค์กร

  Effective Time Management

  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการบริหารงานและเวลาของบุคลากรให้เกิดคุณภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

  NLP สู่การเป็นผู้นำ ที่เป็นเลิศ

  NLP สู่การเป็นผู้นำที่เป็นเลิศ

  ภาวะผู้นํา สร้างได้ในตัวคุณ

  ดึงศักยภาพภาวะผู้นำในตัวของผู้เข้าอบรม แนะนำ เทคนิค วิธีการที่จะช่วยให้ ผู้เข้าอบรมเข้าใจความสำคัญของการปรับวิธีคิดแบบผู้นำ