ฉบับปัจจุบัน

cover_issue_17125_th_TH.jpg

ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 (2021): กรกฎาคม - ธันวาคม 2564

ฉบับเต็ม

บทบรรณาธิการ

ปรารถนา คงสำราญ

บทความวิชาการ

ธุรกิจเมรุเมืองเพชร:

พลวัตทางวัฒนธรรมของงานช่างไม้ในบริบทวัฒนธรรมร่วมสมัย

ชนัญญ์ เมฆหมอก, เสมอชัย พูลสุวรรณ

บทความวิจัย

วิถีชีวิตที่เกี่ยวกับข้าวในนิทานพื้นบ้านไทยและเวียดนาม

วงศกร ศรีระแก้ว, สุภัค มหาวรากร

ถอดรหัสปริศนาธรรมท้องถิ่นชุดกายนคร

โรงมหรสพทางวิญญาณสะท้อนภาพ

สัญลักษณ์ การเปลี่ยนรูปความนัยภาษาแบบใหม่ของงานทัศนศิลป์ร่วมสมัย

ชัญญา อุดมประมวล, สุชาติ เถาทอง, ปิติวรรธน์ สมไทย

รูปแบบการจัดการเพื่อการดำรงอยู่ของภูมิปัญญาท้องถิ่น

ชุมชนตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ชิตสุภางค์ เกิดสำอางค์, จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า

แนวทางการพัฒนาและยกระดับศักยภาพนักออกแบบ

เครื่องแต่งกาย ในธุรกิจบันเทิงไทย

นพดล อินทร์จันทร์

กระบวนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางนิเวศวัฒนธรรม

ของชุมชนลุ่มแม่น้ำบางปะกง บนกระบวนทัศน์ของการ

พัฒนาแบบองค์รวม

สมสิทธิ์ อัสดรนิธี , ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ

การสร้างพื้นที่ทางศิลปวัฒนธรรมในเขตคลองสานสู่เมืองสร้างสรรค์

สราวุธ ผาณิตรัตน์, สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง , กิตติกรณ์ นพอุดมพัน

นวัตศิลป์โนราสาน: เครื่องประดับนวัตศิลป์ร่วมสมัย

สืบวัฒนธรรมสานศิลปะ ประยุกต์อัตลักษณ์มโนราห์

ดาวรรณ หมัดหลี, เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง , มิยอง ซอ

การร่วมรู้สึกผ่านเรื่องเล่าในภาพยนตร์: กรณีศึกษาโรคมะเร็งกับเพศสถานะใน

Ordinary Love (2019)

นัทธนัย ประสานนาม, ธงรบ รื่นบรรเทิง

การสร้างสรรค์ต้นแบบประติมากรรมจากการประยุกต์ของเหลือใช้

เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน โดยแรงบันดาลใจจาก

ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี

ชญานิศ ต้นเทียน, วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน