top of page
Cover3.jpg

ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของคนในสังคม

  • Leadership Management

  • Thinking Process

  • Strategic Management

  • Team Performance

  • Turning Vision Into Profit

Brainstorm Team Meeting

หากท่านกำลังมองหาบริษัทฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Soft Skills
เพื่อการพัฒนาบุคลากรให้สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงและรองรับการเติบโตของธุรกิจ
ที่นี่ Code Of Success เรามีทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สามารถออกแบบ
ให้ตอบทุกโจทย์ความต้องการขององค์กรด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย
ทันสมัยและได้ผลลัพธ์ที่ท่านพึงพอใจ

About

Code of Success

About Us

เรามีความเชื่อว่า ความสุขและความสำเร็จในอาชีพของแต่ละบุคคล ทำให้เขาสามารถแสดงศักยภาพได้เต็มที่ และสามารถช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้ตามที่ต้องการ เนื่องจากเราเชื่อว่าผู้คนมีความหลากหลาย ดังนั้น เครื่องมือในการช่วยให้ผู้คนตระหนักถึงความสุขและความสำเร็จในอาชีพนั้น จำเป็นต้องดึงศักยภาพโดยผสมผสานศาสตร์ที่สุดยอดของโลกในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะศาสตร์ทางด้านการโค้ช (Coaching) และ  วิทยาศาสตร์สมอง (Brain Science) รวมถึงจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ และดึงศักยภาพบุคลากรได้ในเวลาอันรวดเร็ว

นำเสนอโซลูชั่นให้เหมาะกับความต้องการขององค์กรผ่านการอบรมและกระบวนการโค้ช

ในรูปแบบ Mixed & Match เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุดด้วยความมุ่งมั่น และค่านิยมในการบริการว่า

CustomerFocus.png

Customer Focus

ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า คือหัวใจหลักของทุกหลักสูตร

OutcomeOriented.png

Outcome Oriented

เน้นการสร้างผลลัพธ์ให้กับลูกค้า

SuccesswithHappiness.png

Success with Happiness

เรามีความสุขที่จะส่งมอบความสุข

และความสำเร็จให้กับลูกค้า

Shadow

ลูกค้าที่ไว้วางใจ

IMG_5754.JPG

Code of Success ขอเสนอการอบรมสำหรับทุกองค์กร
ทั้งในรูปแบบ Onsite & Virtual Classroom
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์ของคุณให้เติบโตไปพร้อมกับองค์กร
ที่กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ พร้อมกับพัฒนาทักษะที่จำเป็น
และสนับสนุนการทำงานในองค์กรของคุณ

Code of E-Book

Speaking
Blue Smoke

หลักสูตรองค์กร

businessman-holding-tablet-management-group-people-his-hand.jpg

1. Growth Mindset for
Great Performance

การสร้างชุดความคิดหรือ Mindset ให้เหมาะสมกับการทำงานของแต่ละหน่วยงาน

marketing-target-audience-concept-with-focus-customer-group.jpg

4. Empathic Communication
for work

การสื่อสารที่ดีภายในองค์กรจึงเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่ง ที่จะทำให้หน่วยงานหรือองค์กรมีความเจริญก้าวหน้า

rear-view-businessman-talking-phone-top-building.jpg

7. Entrepreneurial
Leader

ออกแบบมาเพื่อยกระดับภาวะผู้นำ ผู้บริหาร ในองค์กรให้มีทักษะของความเป็นเจ้าของกิจการ 

businessman-hold-brain-icon-line-control-graph-screen-icon-media-screen-technology-process

10. Effective
Working by 5Q

มีความรู้ ความเข้าใจแนวคิด ความสำคัญ และประโยชน์ของ 5Q (IQ, EQ, SQ, AQ, MQ)

double-exposure-image-business-profit-growth.jpg

2. Brain Coaching for
Faster Success

เข้าใจกระบวนการคิดที่สามารถสร้างผลลัพธ์ ที่ไม่หยุดนิ่งกับที่ในภาวะของความท้าทายในปัจจุบัน

double-exposure-image-many-business-people.jpg

5. High Impact Coaching & Positive Feedback

ให้ผู้บริหารสามารถประยุกต์ใช้ทักษะการโค้ชเพื่อการบริหารทีมและพัฒนาตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

innovation-technology-business-finance-background.jpg

8. Systems Thinking for Challenge Management

พัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบ เสริมสร้างความเข้าใจหลักการคิดเชิงระบบ

businessman-handshake-business-partners-successful-investment-deal-economic-growth-graph.j

11. Effective Communication and Negotiation

เรียนรู้ และพัฒนาทักษะตัวเองในด้าน Mindset และ Skillset ให้เกิด ความตระหนักรู้สไตล์การเจรจาต่อรอง

businessman-holding-digital-networking-structure-global-network-connection-data-exchanges.

3. Consciousness
Leadership

หลักสูตรที่มุ่งเน้นให้เกิด “การตระหนักรู้” และเกิด ความรู้ความเข้าใจถึงกลไกการทำงาน

hand-touching-network-connecting-human-dots-icon-business-project-management.jpg

6. Leadership Development with Action Learning

ให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่เหมาะสมและสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกทั้งในระดับบุคคล

business-people-board-room-meeting.jpg

9. Smart
Supervisor

สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับลูกทีม 

startup-business-businessman-control-white-rocket-is-launching-sky-growth-business.jpg

12. Proactive Selling Skills in Digital Era

ได้เห็นภาพกว้างว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นมีผลกระทบทางตรงและทางอ้อมต่อองค์กร

Activities

Activity 28/01/2565

หลักสูตร Growth Mindset for Effective Work กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 28/01/2565

Activity 14/12/2564

หลักสูตร Boost up your team Collaboration Brand Suntory 14/12/2564

Activity 29-30/11/2564

หลักสูตร ปลุกพลังสมองสู่การเป็นมืออาชีพ บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย์ จํากัด มหาชน 29-30/11/2564

Activity 28/11/2564

หลักสูตร ปลุกพลังสมองสู่ความสำเร็จ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 28/11/2564

แบบฟอร์มแจ้งขอหลักสูตรอบรมสำหรับองค์กร

กรุณากรอกรายละเอียดของท่านที่แบบฟอร์มด้านล่าง ระบบจะจัดส่งเอกสาร PDF

ให้ท่าน Download ทาง E-mail โดยอัตโนมัติและจะมีทีมงานติดต่อกลับภายใน 2 วันทำการ

ในการกด Submit นั้น ท่านรับทราบว่า

1. ท่านประสงค์จะรับข้อมูลข่าวสารจากทางเราทางอีเมล และโทรศัพท์

2. ท่านมีสิทธิ์ในการยกเลิกรับอีเมลได้ตลอดเวลา ด้วยการคลิก
Unsubscribe ซึ่งอยู่ด้านล่างของอีเมลทุกฉบับ

3. ท่านยอบรับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

(Privacy Policy) ซึ่งอยู่ที่แถบด้านล่างในเว็บไซต์ของเรา

Thanks for submitting!

Code of Success

บริษัท โค้ด ออฟ ซัคเซส จำกัด

72/5 ซ.วัดราชาธิวาส ถ.สามเสน
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม 10300

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010 555 802 4746

Email : support@codeofsuccess.co.th

Line ID : @codeofsuccess

Call Us: 087-999-9387 (คุณเจน)

096-169-4563 (คุณธาม)

062-635-5941 (โค้ชจั๊ว)

bottom of page