top of page
Businessmen

Code of Success

Systems Thinking for Challenge Management

innovation-technology-business-finance-background.jpg

ในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รูปแบบการดำเนินธุรกิจและการดำเนินชีวิตจึงได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การพัฒนาหรือการปรับตัวให้สามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลงนี้จึงถือเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับทุกคนและทุกองค์กร ทักษะการคิดเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถพัฒนาได้ผ่านการฝึกฝนอย่างเป็นระบบ ทักษะการคิดจะนำไปสู่การพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว

การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) เป็นทักษะสำคัญที่จะสามารถนำไปใช้เพื่อพิชิตความท้าทาย ตลอดจนการพัฒนาเพื่อต่อยอดทางความคิด การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) ถือเป็นวินัยที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งในวินัย 5 ประการ สำหรับการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) อันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม (Innovation Organization) การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) เป็นการวิเคราะห์ภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อแยกแยะองค์ประกอบต่างๆ ที่ทำงานร่วมกันหรือส่งผลต่อกัน อันจะทำให้เกิดการเข้าใจระบบ สามารถค้นหาข้อบกพร่องของระบบ และนำไปสู่วิธีการแก้ปัญหาหรือการทำภารกิจให้สำเร็จ 

Systems Thinking for Challenge Management หรือ การคิดเชิงระบบสำหรับการจัดการความท้าทาย เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบ เสริมสร้างความเข้าใจหลักการคิดเชิงระบบ ซึ่งจะนำไปสู่ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ

 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 1. เข้าใจทฤษฎีระบบ และหลักการคิดเชิงระบบเพื่อมองภาพรวมของเหตุการณ์/ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ

 2. พัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบอันเกิดทางการบูรณาการของทักษะการคิดที่หลากหลาย

 3. สามารถนำทักษะการคิดเชิงระบบไปใช้ในการวิเคราะห์เหตุการณ์/ปัญหา เพื่อนำไปสู่การแก้ไข/พัฒนาอย่างเป็นระบบ

 

Course Outline: การฝึกอบรม 2 วัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

Day 1

Module 1: สมองกับการคิด

 • กระบวนการทำงานของสมอง แหล่งกำเนิดความคิด

 • คำถามสู่ความสำเร็จ

 • กำหนดเป้าหมายด้วยหลัก SMART GOALS

Module 2: ระบบ และการคิดเชิงระบบ

 • ทฤษฎีระบบ 

 • องค์ประกอบของระบบ

 • 4 ลักษณะสำคัญของระบบ

 • หลักการของการคิดเชิงระบบ

 • ประโยชน์การคิดเชิงระบบ

Module 3: การพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบ

 • เทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบ

 • บันได 9 ขั้นสู่การคิดเชิงระบบ

 • 4 ขั้นตอนวิธีคิดเชิงระบบสู่การลงมือปฏิบัติ

Module 4: วิเคราะห์ปัญหา/ความท้าทาย ด้วยการคิดเชิงระบบ

 • มองปัญหาเป็นความท้าทาย

 • ปัญหาที่เหมาะกับการใช้การคิดเชิงระบบ

 • เป็นประเด็นสำคัญ

 • เป็นปัญหาเรื้อรังมานาน

 • เป็นปัญหาที่คุ้นเคยเพราะมีประวัติมาในอดีด

 • เป็นปัญหาที่เคยมีการแก้ไขมาก่อน แต่ไม่ประสบความสำเร็จ

 • มองปัญหา/ความท้าทาย อย่างเป็นระบบ 

 • เหตุการณ์ 

 • รูปแบบ 

 • โครงสร้างของปัญหา 

 • กระบวนการเขียนแผนภาพวงจรสาเหตุเพื่อวิเคราะห์เชิงระบบ

bottom of page