top of page
Businessmen

Code of Success

Effective Communication and Negotiation

businessman-handshake-business-partners-successful-investment-deal-economic-growth-graph.j

การเจรจาต่อรองเป็นเรื่องธรรมชาติในการทำงานและดำเนินชีวิตเมื่อทรัพยากรบางอย่างจำกัด ย่อมต้องมีการจัดสรรให้ลงตัวในทุกเวลาจึงเกิดกระบวนการเจรจาต่อรองเพื่อให้เกิดความพึงพอใจกันทุกฝ่าย ดังนั้น เทคนิคการเจรจาต่อรองจึงมีโอกาสออกมาหลายมุมมาก เช่น Win : Win / Win : Lose / Lose : Win

หากผู้เรียนเข้าใจกฎแห่งการเจรจาต่อรอง จะทำให้การทำงานราบรื่นขึ้น แม้จะเกิดสภาวะการ เปลี่ยนแปลง หรือมีข้อจำกัดในการทำงาน เพราะการเจรจาต่อรองเป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้ และให้ความสำคัญกับการฝึกฝนจริงจังจะมีเทคนิคที่ทำให้ไร้รอยต่อในการเชื่อมโยงจุดประสงค์ของคู่สนทนาได้อย่างไร้รอยต่อ และทำให้เป็นมืออาชีพด้วยหลักจิตวิทยาการสื่อสารที่สามารถได้ยินสิ่งที่คู่สนทนาไม่ได้พูดออกมา    นั่นคือคำตอบของการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ ที่ทุกคนสามารถพัฒนาได้อย่างมีรูปแบบ

หลักสูตรนี้ออกแบบมาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะตัวเองในด้าน Mindset และ Skillset ให้เกิด ความตระหนักรู้สไตล์การเจรจาต่อรองแบบมืออาชีพ ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของคู่สนทนาที่มีความแตกต่างกันทั้งค่านิยม เพศ วัย และมุมมอง เพราะหัวใจสำคัญของการเป็นนักเจรจาต่อรองมืออาชีพนั้นต้องรู้กฎทองของการเจรจาที่สร้างความประทับใจให้คู่สนทนา #ได้ใจมาทุกอย่างจบ แล้วทุกท่านจะได้เทคนิคการการเจรจาต่อรองที่ได้ใจและได้ผลลัพธ์อย่างทรงพลัง และสร้างความมั่นใจ ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรอย่างมืออาชีพ


 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจพฤติกรรมของคนตามหลักจิตวิทยา และรู้จักตัวเองอย่างมีรูปแบบ

2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการ กฎทอง และพัฒนาทักษะการเจรจา การแก้ไขปัญหา การจัดการข้อ โต้แย้ง

3. เพื่อให้ผู้เรียนสนุกกับการฝึกฝนกิจกรรมในคลาสจากสถานการณ์ต่างๆ และนำไปประยุกต์ใช้ในการ ทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. เพื่อให้ผู้เรียนกล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองจากการถอดบทเรียนให้ทราบที่มาที่ไปของการปรับเปลี่ยน ตัวเองอย่างมีรูปแบบ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างความผูกพันกับลูกค้า

 

Course Outline: การฝึกอบรม 1 วัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

Module 1: เรียนรู้พฤติกรรมคน (ลูกค้า) ตามหลักจิตวิทยา

 • หลักจิตวิทยาบริการกับคนประเภทต่าง ๆ

 • หลักการสำรวจพฤติกรรมคู่สนทนา

 • อุปสรรคสำคัญของการเจรจาต่อรอง

 • 3 คำถามก่อนเป็นนักเจรจาต่อรองตัวยง

Workshop:  เปิดใจก่อนเป็นมืออาชีพ (Sharing)

Module 2: พัฒนาการเป็นนักเจรจาต่อรองที่ประสบความสำเร็จ

 • รูปแบบการเจรจราต่อรอง

 • ขั้นตอนในการเจรจาต่อรอง 4 S (Survivor/Secure/Success/Sharing)

 • กรอบความคิดของนักเจรจาต่อรอง (Negotiation Mindset)

 • หลักการเจรจาต่อรองแบบต่างๆ

 • การเจรจาต่อรองแบบ Win : Win

 • รูปแบบ ขอบเขต และจุดตัดใจในการเป็นนักเจรจามืออาชีพ

 • ทัศนคติที่ใช่ของนักเจรจาต่อรอง

 • สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการเจรจาต่อรอง

Module 3: ทักษะการเจรจาต่อรอง ด้วยสถานการณ์ต่างๆ เช่นการแก้ไขปัญหา/การจัดการข้อโต้แย้ง

 • เตรียมตัว : แยกแยะประเด็น /ค้นหาสาเหตุ /สร้างทางเลือก

 • ลงสนาม : ทักษะตามขั้นตอนการเจรจาต่อรอง

เปิด-สร้างประเด็น-ร้างจุดร่วม-เจรจา-ปิดอย่าง Win : Win

 • สรุปและสร้างความสัมพันธ์ (การเจรจาแพ้หรือชนะ...แต่ความสัมพันธ์ต้องยืนยาว) 

 • อุปสรรคของการจัดการข้อโต้แย้ง

Workshop: กิจกรรมและตัวอย่างสถานการณ์จำลอง (ภาคปฏิบัติปรับตามเหมาะสม)

Module 4: ยกระดับการเจรจาต่อรองด้วยกฎทองของนักเจรจาต่อรองมืออาชีพ

 • 3 กฎกำหนดกลยุทธ์ รุก-รับ-ถอย

 • 3 S สู่ความสำเร็จ

 • 3 A สูตรทรงพลังสร้างผลลัพธ์

Module 5: การบ้านสำหรับฝึกฝน

bottom of page