top of page
Businessmen

Code of Success

Leadership Development with Action Learning

hand-touching-network-connecting-human-dots-icon-business-project-management.jpg

การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อให้มีสมรรถนะ และสามารถสร้างประสิทธิภาพในการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายหรือผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการ ปัจจุบันต้องเผชิญกับความท้าทายเป็นอย่างมาก เพราะสิ่งที่องค์กรมีความคาดหวัง คือ หลังจากที่เข้าสู่โปรแกรมการพัฒนาเรียบร้อยแล้ว ผู้นำที่เข้าร่วมการพัฒนาสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเอง และวิธีการทำงานเพื่อสร้างผลลัพธ์ได้ทันที ดังนั้น การฝึกอบรมในรูปแบบเดิมจึงอาจไม่เพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะหลายๆ ด้าน Action Learning Coach คือ กระบวนการมีส่วนร่วมของทีมที่มีระดับของทักษะและประสบการณ์ที่แตกต่างกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะให้เป็นไปแบบที่องค์กรต้องการ และนำไปสู่การแก้ปัญหาซึ่งเป็นโจทย์ขององค์กร และพัฒนาแผนการดำเนินงาน โดยการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงที่สามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ทันท่วงที ฝึกการมีส่วนร่วมในการทำงานและแก้ไขปัญหาเป็นกลุ่ม และนำไปสู่การสร้างพฤติกรรมที่บ่มเพาะวัฒนธรรมการทำงานในแบบที่องค์กรต้องการอีกด้วย

  ดังนั้น  Leadership Development with Action Learning จึงได้รับการออกแบบด้วยกระบวนการ Action Learning และ Result based training เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่เหมาะสมและสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกทั้งในระดับบุคคล (ผู้นำ) ระดับทีมและระดับองค์กรในเวลาเดียวกัน
 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

1. พัฒนาผู้นำด้วยกระบวนการ Action Learning เพื่อสร้างสมรรถนะในการทำงานทั้งในระดับบุคคล ระดับทีม และระดับองค์กร

2. ผู้นำมีทักษะในการใช้กระบวนการ Action Learning Coach เพื่อพัฒนาทีมอย่างมีประสิทธิภาพได้

3. สามารถใช้กระบวนการเพื่อกำหนดกลยุทธ์ หรือแนวทางใหม่ ในการจัดการปัญหา และค้นหาทางเลือกในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

4. ผู้นำมีทักษะการโค้ช และทักษะการคิด ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารองค์กรยุคใหม่ และประยุกต์ใช้อย่างได้ผล

 

Course Outline:  การฝึกอบรม 2 วัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

Day 1

Module 1: Action Learning Coach Foundation

 • Action Learning: เครื่องมือแก้ไขปัญหาและสร้างผลลัพธ์ด้วยการทำงานเป็นทีม

 • Action Learning กับมุมมองการแก้ปัญหาการทำงานและการพัฒนาองค์กร

 • องค์ประกอบของเครื่องมือ Action Learning

 • กฎพื้นฐานของกระบวนการ Action Learning

Module 2: ปัญหาและความท้าทายกับการใช้ Action Learning ในการแก้ปัญหาและการทำงานเป็นทีม

 • ปัญหาหรือความท้าทายสำหรับกระบวนการ Action Learning

 • กระบวนการตั้งคำถามและการสะท้อนความคิด

 • Action Learning กับการแก้ปัญหาแบบองค์รวม

Module 3: เครื่องมือสำคัญสำหรับการทำกระบวนการ Action Learning

 • กระบวนการตั้งคำถามและการสะท้อนความคิด

 • ข้อดี-ข้อเสีย ของการใช้คำถามเพื่อการสะท้อนความคิด

 • พลังของคำถามและการสะท้อนคิดในกระบวนการ Action Learning

 • Workshop Action Learning Process ครั้งที่ 1 & Feedback

Day 2

Module 4: การพัฒนาภาวะผู้นำ และการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 • การพัฒนาภาวะผู้นำด้วยกระบวนการ Action Learning

 • การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล และการประยุกต์ใช้

Module 5: กลยุทธ์และการทำกระบวนการ Action Learning

 • กลยุทธ์และการทำกระบวนการ Action Learning

 • ขั้นตอนการทำกระบวนการ Action Learning

 • Workshop: Action Learning Process ครั้งที่ 2 & Feedback

Module 6: การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาด้วย Action Learning

 • การสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยการ Intervene

 • การสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ SBID

 • Workshop: Action Learning Process ครั้งที่ 3-4 & Feedback

 • Applied & Development

bottom of page