top of page
Businessmen

Code of Success

High Impact Coaching & Positive Feedback

double-exposure-image-many-business-people.jpg

การเปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจอย่างพลิกผันของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ทำให้องค์กรต้องการพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ การเปิดใจรับฟังและสร้างความร่วมมือในการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคนกับหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา จึงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญยิ่งในการบริหารพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร 

การโค้ชและการให้ Feedback ด้วยวิธีการทางจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Feedback) จึงเป็นศาสตร์แห่งการพัฒนาคน ที่สามารถสร้างความตระหนักรู้ให้ผู้รับการโค้ชได้ใช้ศักยภาพที่ตนมี ดำเนินการแก้ไขและจัดการปัญหาของตัวเอง เพื่อการพัฒนาและเติบโต รวมทั้งการให้ข้อมูลสะท้อนกลับแบบมีส่วนร่วมอันเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนให้องค์กรมีพนักงานที่มีทักษะ และมีความรู้ความสามารถที่จะจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความขัดแย้ง สร้างความผูกพันที่ดีให้เกิดขึ้นภายในองค์กร ส่งผลให้ทำผลงานออกมาเป็นที่พึงพอใจสำหรับลูกค้า และตอบโจทย์ขององค์กรได้

 

หลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้บริหารสามารถประยุกต์ใช้ทักษะการโค้ชเพื่อการบริหารทีมและพัฒนาตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับรูปแบบการให้ Feedback เชิงสร้างสรรค์ และใช้งานได้จริง ทำให้เกิดการสร้างระบบการสื่อสารสองทางที่มีประสิทธิภาพ เกิดการสื่อสารด้วยความจริงใจ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีในทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ


 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

1. ได้เรียนรู้ความสำคัญของการโค้ชและการให้ Positive Feedback และใช้ทักษะการโค้ชได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

2. ได้ฝึกฝนทักษะการโค้ช (Coaching) ที่จำเป็นสำหรับการทำงานในองค์กร 

3. สามารถให้ Feedback เชิงสร้างสรรค์ และใช้งานได้จริง เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง

ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีในทีม

 

Course Outline: การฝึกอบรม 1 วัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

Module 1: Hight Impact Coaching ศาสตร์การโค้ชสำหรับการบริหารทีมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 • ผู้นำ กับ Hight Impact Coaching

 • TAPs Model กับการเลือกบทบาทของผู้นำ

 • Deep Listening เครื่องมือสำคัญสำหรับการสร้างพื้นที่ความไว้วางใจ

 • Workshop: Deep Listening

Module 2: Positive Feedback 

 • ความหมายและประเภทของ Feedback

 • ความสำคัญของผู้นำกับการให้ Positive Feedback 

 • Leadership Styles เพื่อการ Feedback ที่มีประสิทธิภาพ 

และตรงกับประเภทของผู้รับการ Feedback

 • Workshop: Leadership & Feedback Styles 

Module 3: 5 Step Coaching & Positive Feedback

 • 5 ขั้นตอนการโค้ชและการให้ Positive Feedback อย่างได้ผล

 • เจาะลึกการไม่เปิดใจในการรับฟังหรือให้ Feedback

 • Workshop: การประยุกต์ใช้เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายขององค์กร

Module 4: SBID Feedback & Follow up 

 • SBID Feedback Process: การให้ Feedback ที่สร้างการเรียนรู้และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการทำงาน

 • Follow up Model & Summary: กระบวนการที่ต้องมีเพื่อให้ผลงานตอบโจทย์ KPI หรือเป้าหมายองค์กร

 • Workshop: SBID Feedback & Follow up

bottom of page