top of page
Businessmen

Code of Success

Entrepreneurial Leader

rear-view-businessman-talking-phone-top-building.jpg

วิชาหรือทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ถือว่าแทบไม่มีสอนตามหลักสูตรในสถาบันการศึกษาในประเทศไทยจนกระทั่งปี 2563 ที่มีเปิดสอนเป็นครั้งแรกในหลักสูตรปริญญาโทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ในเนื้อหาวิชาที่พอเทียบเคียงหรือส่งเสริมความเป็นผู้ประการได้ก็เช่น วิชาบริหาร วิชาการจัดการ วิชาเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น โดยวิชาหรือทักษะของความเป็นผู้ประกอบการต้องศึกษาเรียนรู้ลองผิดลองถูกจากประสบการณ์จริง ประสบการณ์ตรง หรือโดยส่วนใหญ่ส่งต่อถ่ายทอดรุ่นต่อรุ่น ความเป็นผู้ประกอบการเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการประกอบกิจการซึ่งจะเห็นได้ว่าพนักงานเก่ง ๆ หลายคนในบริษัทที่ลาออกไปประกอบกิจการของตัวเอง ส่วนใหญ่ประสบความล้มเหลวมากกว่าที่จะสำเร็จเพราะขาดทักษะที่สำคัญนี้

หลักสูตร “Entrepreneurial Leader ผู้นำแบบเถ้าแก่ (เจ้าของกิจการ)” ได้ออกแบบมาเพื่อยกระดับภาวะผู้นำ ผู้บริหาร ในองค์กรให้มีทักษะของความเป็นเจ้าของกิจการ เพื่อเติมเต็มช่องว่างระหว่างงาน ในวิธีคิด วิสัยทัศน์ของเจ้าของกิจการหรือองค์กร 

ทั้งนี้ใช่ว่า ผู้นำ ผู้บริหารในองค์กรถ้ามีทักษะการเป็นผู้ประกอบการแล้ว จะลาออกไปประกอบกิจการของตัวเอง ส่วนนี้สาระสำคัญขึ้นอยู่กับภาวะผู้นำของเจ้าของกิจการที่เป็นเบอร์ 1 ในองค์กร และ/หรือวิสัยทัศน์ขององค์กรว่าจะยิ่งใหญ่น่าดึงดูดผู้คน ผู้บริหารที่มีรึเปล่า ถ้าไม่เหมาะ การแยกกันถือเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด แต่ถ้าชัดเจนยิ่งใหญ่ ใช่ว่าจะสามารถจะรักษาบุคลากรที่ใช่ได้แล้ว ยังจะดึงดูดทรัพยากรที่เหมาะสม ทั้งคู่ค้า บุคลากร และอื่นๆ ให้สนับสนุนให้เป้าหมายจากวิสัยทัศน์ที่วางไว้เป็นจริงได้เร็วขึ้น

 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 1. ผู้เรียนเข้าใจชุดความคิดความเป็นผู้ประกอบการ 

 2. ผู้เรียนเข้าใจและมีแนวทางเสริมสร้างลักษณะชุดความคิดความเป็นผู้ประกอบการ 

 3. ผู้เรียนมีมุมมองปัญหาวิธีคิด วิธีการตัดสินใจแบบผู้ประกอบการเจ้าของกิจการ

 4. ผู้เรียนมีแนวทางพัฒนาภาวะผู้นำของตนเอง

 

Course Outline: การฝึกอบรม 1 วัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

Module 1: ชุดความคิดความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset)

 • ชุดความคิดความเป็นผู้ประกอบการ (VICTOR)

 • Workshop: เริ่มจากสิ่งที่มีความแน่นอน

Module 2: คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Characteristics)

 • คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ (MICRO)

 • Workshop: Fill the Gap

Module 3: การมองปัญหาและตัดสินใจแบบผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Problem Solving & Decision Making)

 • การคิดและการตัดสินใจแบบผู้ประกอบการ

 • Workshop: If you were owner, you will

Module 4: ภาวะผู้นำและการพัฒนาภาวะผู้นำ

 • Entrepreneur Leadership ผู้นำ 5 ระดับ​ 

 • Workshop: Discussion & Case Study

 • สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

bottom of page