top of page
Businessmen

Code of Success

Proactive Selling Skills in Digital Era

startup-business-businessman-control-white-rocket-is-launching-sky-growth-business.jpg

ยุคดิจิทัล สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำตลาด และการทำงานขาย งานบริการ กับพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนไปอย่างมาก ดังนั้นองค์กรที่สามารถขับเคลื่อนได้อย่างก้าวล้ำกว่าคู่แข่งย่อมเป็นความได้เปรียบในสายตาผู้บริโภค และการแข่งขัน

พฤติกรรมลูกค้าก็เปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัดเจน เพราะลูกค้ามีความฉลาดมากขึ้นในการตัดสินใจซื้อสินค้า และประเด็นสำคัญที่ทำให้ลูกค้าผูกพันซื้อซ้ำหรือซื้อครั้งเดียวแล้วหายไป คือ ประสบการณ์ (Experience) การใช้บริการของตัวเองหรือผ่านการบอกเล่ามา แล้วเราในฐานะที่เป็นตัวแทนองค์กรควรทำอย่างไร?

Customer Insight เป็นข้อมูลสำคัญเชิงลึกที่ควรทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพื่อนำมาวิเคราะห์ พฤติกรรม ความชอบ ทัศนคติ และประเด็นต่างๆ แล้วนำมาออกแบบใหม่ให้ลูกค้าได้ผ่านประสบการณ์ที่ดี และมีความรู้สึกดีมากขึ้น มุ่งเน้นการยกระดับคุณค่าและความแตกต่างให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจ ทำให้เราแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลายเป็นผู้นำการแข่งขันในธุรกิจ

หลักสูตรนี้ออกแบบมาให้ผู้เรียนได้เห็นภาพกว้างว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นมีผลกระทบทางตรงและทางอ้อมต่อองค์กร หรือแม้กระทั่งตัวเองอย่างไร พร้อมทั้งชวนคิดชวนคุยในบริบทที่ต่างกันด้วยกรณีศึกษา ด้วยหลักการและเครื่องมือการตลาดดิจิทัล ที่ควรต้องใช้ให้เป็นด้วยการ Up Skill - Re Skill ได้จริง ด้วยทัศนคติที่พร้อมเรียนรู้ ด้วยทักษะที่สามารถพัฒนา ยกระดับความมั่นใจที่เริ่มต้นจากตัวเอง เพื่อความความเชื่อมั่นกลายเป็นความประทับใจจากลูกค้า ด้วยแนวคิดของนักขายเชิงรุกยุคดิจิทัล  ส่งเสริมให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีมากขึ้นในยุค Next Normal อย่างมืออาชีพ


 

สิ่งที่จะได้รับการจากอบรม

1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จัก และเข้าใจหลักการตลาดยุคดิจิทัล กับทิศทางการทำงานขายเชิงรุก

2. เพื่อให้ผู้เรียนได้สนุกกับการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค พร้อมเทคนิคในการสื่อสารอย่างมืออาชีพ

3. เพื่อให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้จริงกับการทำการตลาด และการขายให้สอดคล้องกับองค์กร

4. เพื่อยกระดับความคิด การวางกลยุทธ์ ในการเพิ่มยอดขายได้ตรงกับนโยบายและเป้าหมายทีม

 

Course Outline: การฝึกอบรม 2 วัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

Day1

Module 1: เปิดมุมมองการทำตลาดยุคดิจิทัล

Module 2: ชวนคุยชวนคิด ชีวิต งาน และการตลาดของเรากับแนวคิดการตลาด

 • นิยามการตลาดยุคดิจิทัล

 • ความเหมือน ความต่าง ของการตลาดในยุคต่างๆ

 • ปัญหา อุปสรรค ในการทำงานขายและการตลาดยุคดิจิทัล

เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

Module 3: เรียนรู้พฤติกรรมลูกค้าเชิงลึก

Module 4: วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเชิงประยุกต์

Workshop: วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า  

Module 5: 3 ทักษะสำคัญในการเป็นนักขายนักการตลาดยุคดิจิทัล

 • การสร้างแบรนด์  ผ่าน Content Marketing

 • การสร้างตัวตน ผ่าน Social Media Marketing

 • การสร้าง Customer Engagement) ผ่าน Digital

Workshop: เขียนตามแบบฟอร์ม

Module 6: เทคนิคการนำเสนอและเจรจาต่อรอง

Workshop: กรณีศึกษาและ Role Play

Day2

Module 7: หลักการสำคัญในการเพิ่มยอดขายยุคดิจิทัล

 • ความคิดสร้างสรรค์ & ความคิดเชิงนวัตกรรมต่างกันอย่างไร  

 • หลักการ 5 C Insight

 • 5 A การสร้างเส้นทางประสบการณ์ใหม่

 • แนวทางการค้นหา Customer Insight

 • แนวทางการสร้าง  Customer Journey

Workshop: แลกเปลี่ยนมุมมองและปฏิบัติร่วมกัน พร้อมนำเสนอ

Module 8: คุณสมบัติสำคัญของนักขาย นักการตลาดเชิงรุก ยุคดิจิทัล

Module 9: รู้จักเครื่องมือ และช่องทางการสื่อสารแบบดิจิทัล

Module 10: การเตรียมความพร้อมในการใช้เครื่องมือ และการสื่อสารผ่านดิจิทัลช่องทางต่างๆ

Module 11: เทคนิคในการสร้างประสบการณ์ใหม่ด้วย แนวคิดการขายเชิงรุก

(ตอบคำถาม /รับมือ/ปิดการขาย/บริหารจัดการข้อร้องเรียน/ติดตามผล)

Module 12: เสริมพลังความสำเร็จด้วย Action Plan  

Module 13: สรุปประโยชน์การเรียนและปฏิบัติหลักสูตรนี้กับการเป็นนักขายเชิงรุกยุคดิจิทัล

bottom of page