top of page
Businessmen

Code of Success

เทคนิคการขายขั้นเทพ พิชิตยอดขายเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

หัวหน้างาน / พนักงานทุกระดับ

4.เทคนิคการขายขั้นเทพ.jpg
ชื่อคอร์ส : เทคนิคการขายขั้นเทพ พิชิตยอดขายเชิงปฏิบัติการ
ปัญหา/ที่มา

การขายเป็นทักษะสำคัญในการดาเนินชีวิตของทุกคน แต่การขายกลายเป็นอุปสรรคในการพัฒนา ตัวเองด้วยเหตุผลเกิดจากความคุ้นชินหรือภาพจำในอดีตที่คนส่วนใหญ่มีความเชื่อหรือค่านิยมที่คล้ายกัน ว่านักขายต้องง้อ ขอ และถูกปฏิเสธ ส่งผลให้คนส่วนใหญ่ไม่อยากทางานในอาชีพพนักงานขาย แต่ด้วยปัจจัยสำค้ญของธุรกิจที่จะเติบโตได้ตัวชี้วัด คือการเติบโตของยอดขาย ดังนั้นเส้นทางการเติบโตจากพนักงาน จนกลายเป็นผู้ประกอบการจึงปฏิเสธไมไ่ด้ว่า #ทักษะการขาย เป็นทักษะที่จาเป็นมาก เช่นนำเสนอไอเดีย, โน้มน้าวใจทีมงาน, เจรจาต่อรอง ฯลฯ 

หลักสูตรน้ีออกแบบมาให้นักขายที่สมัครใจ หรือตกกระไดพลอยโจรมาเป็นนักขาย ได้เริ่มต้นใหม่ หรือยกระดับให้กลายเป็นนักขายมือทอง (ขั้นเทพ) กับรูปแบบการเรียนรู้กระบวนการฝึกปฏิบัติได้จริง และง่ายกว่าที่คิด พิชิตเป้าหมายด้วยการตัดสินใจ และให้ความสาคัญกับการลงสนาม ทำทำทำ

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1.  พนักงานขายที่ต้องการพิชิตเป้าหมายในสไตล์ที่เป็นต้วเอง

  2.  พนักงานขายที่ต้องการยกระดับ และเติบโตได้อย่างเป็นระบบ

  3.  พนักงานที่เกี่ยวข้องและมีเป้าหมายเติบโตเป็นนักขาย

DSC08794.JPG

วิทยากร สุณิชชา ชอบชัย

MOTTO เชื่อวา่ามนุษย์ทุกคนเป็นสิ่งมหัศจรรย์ ของโลกใบนี้ ที่สามารถพัฒนาได้

Related Courses

Communication for better work

2.Communicationforbetterwork.jpg

Delegation

3.การสั่งงานและมองหมายงาน(Delegation).jpg

Growth Mindset for Great...

1.GrowthMindsetforGreatPerformance.jpg

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

bottom of page