top of page

หลักสูตร Growth Mindset for Effective Work

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

21/01/2565

ในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย

ใครๆ ก็ต้องการใช้ “Growth Mindset”

เพราะเมื่อสภาณการณ์ภายนอกเปลี่ยนไป

รูปแบบการทำงานก็ต้องเปลี่ยนไปเช่นกัน

แต่การจะเปลี่ยนรูปแบบการทำงานได้นั้น

ไม่ใช่บอกว่าเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้เลยทันที

เพราะรูปแบบการทำงานถูกกำหนดโดย “วิธีคิด”

ดังนั้น การเปลี่ยน “วิธีคิด” จึงสำคัญเป็นอันดับแรกเสมอ

เมื่อต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงาน

ในรูปแบบใหม่ๆ

แล้ว “วิธีคิด” แบบไหนล่ะที่จำเป็นต้องถูกสร้างขึ้นมา?

คำตอบก็คือ “วิธีคิดแบบก้าวหน้า” หรือที่เรียกกันว่า

“Growth Mindset” นั่นเอง

เรียนแล้วเข้าใจได้ผลลัพธ์ไปต่อยอดการทำงานได้ทันที

ต้องหลักสูตร  “Growth Mindset For Effective Works” ครับ

ขอขอบพระคุณท่าน ผอ. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

#cos #Growthmindsetforeffectivework #resultbasedtrainning

bottom of page