top of page
Businessmen

Code of Success

การพัฒนา EQ เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
(Improving EQ for efficient working)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

พนักงานทุกระดับในองค์กร
และผู้สนใจที่ต้องการพัฒนาตนเอง

8.การพัฒนาEQเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ.jpg
ชื่อคอร์ส : การพัฒนา EQ เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Improving EQ for efficient working)
ปัญหา/ที่มา

            ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นทักษะที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการประสบความสำเร็จในชีวิต Daniel Goleman ผู้เชี่ยวชาญด้าน EQ ได้ทำการศึกษาและค้นพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์เป็นตัวช่วยที่สำคัญอย่างมากต่อการประสบความสำเร็จในชีวิตของคนคนหนึ่ง เพราะคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ จะเป็นผู้ที่รู้จักบริหารจัดการอารมณ์ของตนเองและผู้อื่นให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี ทำให้คนรอบข้างเป็นสุขและเกิดความสบายใจ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำงาน ผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง จะสามารถจัดการและระงับอารมณ์ของตนเองที่เกิดขึ้นในการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ ไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นภายในตนเองได้ มองทุกอย่างในเชิงบวก มีทัศนคติที่ดี เข้าใจและรู้ถึงความต้องการของทุกคนในทีม ทั้งของหัวหน้า ลูกน้องและเพื่อนร่วมงาน มีทักษะทางสังคมในการสร้างความสัมพันธ์ในทางบวกกับคนในทีม มีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ไม่เป็นทุกข์ใจกับคำตำหนิของลูกค้า หัวหน้า หรือเพื่อนร่วมงาน มุ่งมั่นในการแก้ปัญหาและไม่เอาคำตำหนินั้นมาทำให้ตัวเองรู้สึกแย่  ทักษะและความสามารถเหล่านี้จึงทำให้ผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงสามารถก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จได้ดีกว่าคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ต่ำ ความฉลาดทางอารมณ์จึงเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของคนและเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จในการทำงาน นอกเหนือจากสติปัญญาที่มีอยู่ในตัวของทุกคน

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของความฉลาดทางอารมณ์

  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม รู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่นมากยิ่งขึ้น

  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจการบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง จัดการความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์จริง เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน

  4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจวิธีการสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง สามารถกำหนดเป้าหมายในชีวิตและการทำงานที่ชัดเจนได้

  5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรับรู้และเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่นได้ดีมากยิ่งขึ้น

  6. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาความคิดในเชิงบวกโดยมุ่งพัฒนาทัศนคติที่ดีทั้งต่อตนเองเพื่อนร่วมงานและองค์กร

  7. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารและรับฟังอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

DSC09045.JPG

วิทยากร กันตินันท์ เดชจินดา

วิทยากร โค้ชและกระบวนกร ด้านจิตวิทยาและการพัฒนาศักยภาพมนุษย์

Related Courses

Communication for better work

2.Communicationforbetterwork.jpg

Delegation

3.การสั่งงานและมองหมายงาน(Delegation).jpg

เทคนิคการขายขั้นเทพ

4.เทคนิคการขายขั้นเทพ.jpg

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

bottom of page