top of page
Businessmen

Code of Success

การสร้างลูกค้าใหม่ที่ใช่สู่ความสัมพันธ์ที่ดีไปแบบไม่รู้จบ

9.jpg
ในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และการทำงานที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ประเด็นที่มีการพูดถึง และได้รับความสนใจในการพัฒนาการทำงานคือ การสร้างความเข้าใจและการใช้งานในศาสตร์ทางจิตวิทยา หนึ่งในประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากคือการสร้างชุดความคิดหรือ Mindset ให้เหมาะสมกับการทำงานของแต่ละหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานที่ต้องการให้บุคลากรมีการพัฒนางานด้วยตัวเองได้ จะต้องมีชุดความคิดที่มีความยืดหยุ่น แสวงหาแนวทางการพัฒนา และยอมรับในจุดอ่อนของตนเองเพื่อการเสริมสร้างจุดแข็ง สิ่งนั้นเรียกว่า Growth Mindset
การเสริมสร้าง Growth Mindset จึงเป็นพื้นฐานของการใช้ทุนทางจิตวิทยาในการพัฒนางาน พัฒนาความสัมพันธ์ ระบบการทำงาน
และผลประกอบการทางธุรกิจ Growth Mindset ยังเป็นการปลูกฝังความยืดหยุ่นในการทำงาน ให้สามารถรองรับสถานการณ์ต่างๆ
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในชุดกรอบความคิดของตัวเอง ที่มาของกรอบความคิด และชนิดของ Mindset

2. ผู้เรียนเข้าใจความแตกต่างของ Fixed Mindset และ Growth Mindset และพัฒนาชุดความคิดจาก

Fixed Mindset ไปสู่ Growth Mindset ได้

3. ผู้เรียนสามารถพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโตและประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้

4. ผู้เรียนสามารถออกแบบเป้าหมายของตนเองด้วยชุดความคิดแบบ Growth Mindset

Course Outline:  การฝึกอบรม 1 วัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

Module 1 Mindset: เรียนรู้และเข้าใจชุดความคิด

 • ความหมายและความสำคัญของชุดความคิด (Mindset)

 • ประเภทของชุดความคิด (Mindset)

 • ต้นกำเนิดและอิทธิพลของ Mindset ต่อการดำเนินชีวิต

 • เทคนิคการเปลี่ยนชุด Mindset ด้วย Solution Focus Thinking

 • Workshop: จาก Fixed Mindset สู่ Growth Mindset

Module 2 การพัฒนาศักยภาพ

 • ทำความเข้าใจในศักยภาพของตัวเอง

 • กิจกรรมการดึงศักยภาพของตัวเองเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงาน

Module 3 การมองให้เห็นภาพรวมขององค์กรในการทำงาน

 • กฎของเหตุต้นผลลัพธ์

 • ความคิดและแรงจูงใจที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ในชีวิตและการทำงาน

 • Workshop: กฎของเหตุต้นผลลัพธ์

Module 4 Growth Mindset กับการบรรลุเป้าหมายและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเอง

 • เป้าหมายและความสำคัญของเป้าหมายและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเอง

 • การใช้ Growth Mindset กับการบรรลุเป้าหมาย

 • Workshop: The Ideal

ดูตัวอย่างหลักสูตร

bottom of page