กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเมษย์   หนกหลัง                               บรรณาธิการ

อาจารย์ ดร.พีรเดช  ประคองพันธ์                                         ผู้ช่วยบรรณาธิการ

 

กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ  ใจอารีย์                                 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริยา คูหา                                      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลพฤกษ์ พลศร                                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตรา ดุษฎีเมธา                                มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขณิษฐา สาลีหมัด                              มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมราพร สุรการ                               มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

‪ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดนุสรณ์ กาญจนวงศ์                         มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

อาจารย์ ดร. เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว                                      มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

อาจารย์ ดร.อธิป จันทร์สุริย์                                              มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

อาจารย์ ดร.วรสรณ์ เนตรทิพย์                                          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ