top of page

วารสารวิชาการนวัตกรรมทางสังคมและการเรียนรู้

Academic Journal of Social Innovation and Learning

วารสารวิชาการนวัตกรรมทางสังคมและการเรียนรู้

Academic Journal of Social Innovation and Learning

นโนบายของวารสาร

วารสารวิชาการนวัตกรรมทางสังคมและการเรียนรู้ เป็นเอกสารวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ในลักษณะของบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือให้แก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษาในระดับต่างๆ และผู้สนใจ ด้านนวัตกรรมทางสังคม การศึกษาเชิงประยุกต์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ พัฒนศาสตร์ นโยบายทางสังคม ศาสนา ปรัชญา นิติศาสตร์  รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ภูมิภาคศึกษา รวมถึงสหวิชาการนวัตกรรมทางสังคมและการเรียนรู้ เผยแพร่แบบออนไลน์ (e-ISSN: 2651-0863) ปีละ 6 ฉบับ ได้แก่

ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์)

ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน(เผยแพร่ทางเว็บไซต์ วันที่ 30 เมษายน)

ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน(เผยแพร่ทางเว็บไซต์ วันที่ 30 มิถุนายน)

ฉบับที่ 4 กรกฎาคม สิงหาคม (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ วันที่ 30 สิงหาคม)

ฉบับที่ 5 กันยายน ตุลาคม(เผยแพร่ทางเว็บไซต์ วันที่ 31 ตุลาคม)

ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน ธันวาคม (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ วันที่ 30 ธันวาคม)       

          ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความ วารสารวิชาการนวัตกรรมทางสังคมและการเรียนรู้ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นความเคิดเห็นหรือทัศนะของกองบรรณาธิการ วารสารวิชาการนวัตกรรมทางสังคมและการเรียนรู้ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือทรรศนะความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการของวารสาร

ทางวารสารไม่สงวนลิขสิทธิ์การคัดลอก แต่ต้องอ้างอิงแสดงที่มาถูกต้องตามหลักวิชาการ

 

เกณฑ์การพิจารณาและคัดเลือกบทความ

              บทความแต่ละบทความจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร (Peer Review) ในลักษณะ Double-Blind Peer Review จำนวน 3 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์ โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบข้อมูลของผู้เขียนบทความใดๆทั้งสิ้น และผู้เขียนบทความไม่ทราบข้อมูลผู้พิจารณาบทความใดทั้งสิ้น เช่นกัน

              บทความที่ส่งมาขอเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนวัตกรรมทางสังคมและการเรียนรู้ จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความของวารสาร และต้องให้เป็นไปตามรูปแบบที่วารสารกำหนดไว้ มิฉะนั้นวารสารขอสงวนสิทธิ์ไม่บทความนั้นตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนวัตกรรมทางสังคมและการเรียนรู้

bottom of page