top of page
bim.png

อ.บิ๋ม

บุรณินทร์ธารา บุษปภาชน์

ประวัติวิทยากร

วิทยากร โค้ช ที่ปรึกษาด้าน HRD

 

ประวัติการศึกษา                      

● จิตบำบัดพื้นฐานตามแนว ซาเทียร์ โมเดล

● หลักสูตรประกาศนียบัตรโค้ชมืออาชีพ

● หลักสูตรโค้ช ตามมาตรฐานการโค้ชสากล

● รับรองโดยสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ (ICF)

● Certification of completion title: Points of You® Practitioner

● Certified Trainer: The 7 Habits of Highly Effective People

 

ประสบการณ์ทํางาน

● อดีตผู้จัดการทั่วไป Learning Designer & Key Account Manager People Value Solution Provider Co., Ltd.

● อดีตผู้จัดการทั่วไป ด้านความยั่งยืนองค์กร CPF (Thailand) Co., Ltd.

● อดีตผู้จัดการทั่วไป Course Design & Development CPF Training Center Co., Ltd.

● อดีตผู้จัดการทั่วไป Learning Center & Store Development CPF Trading Co., Ltd.

วิทยากรท่านอื่น

bottom of page