top of page
Businessmen

Code of Success

Smart Supervisor

business-people-board-room-meeting.jpg

หัวหน้างานเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการบริหารงานและบริหารลูกทีมในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายและมาตรฐานการทำงานที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพของงาน รวมถึงคุณภาพของสินค้าและการบริการ นำไปสู่การสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับ

ลูกค้าต่อไปได้ในที่สุด 

ดังนั้น หากองค์กรสามารถสร้างและพัฒนาให้หัวหน้างานมีคุณสมบัติสำคัญที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองในการบริหารทั้งงานและบริหารคนในหน่วยงาน รวมทั้งมีทักษะการบริหารจัดการได้เหมาะสมกับสถานการณ์ สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับลูกทีม จะช่วยผลักดันให้ผลงานของหน่วยงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 1. มีพื้นฐานในการนำหรือบริหารจัดการตนเองที่ดี สามารถสอนและมอบหมายงานให้ทีมงาน และนำพาทีมงานไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน 

 2. มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ สามารถแสดงภาวะผู้นำได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยการสอนงานเพื่อนำทีมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการร่วมกันได้

 3. เพื่อใช้การสอนงาน การมอบหมายงานในการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ก่อนก้าวเข้าสู่ตำแหน่งงานระดับที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต

 

Course Outline: การฝึกอบรม 1 วัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

Module 1: ภาวะผู้นำทีมงานประสิทธิภาพสูง (Leadership in High Performance Team)

 • หัวหน้างานยุคใหม่กับการเตรียมความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง

 • บทบาทของหัวหน้างานยุคใหม่และความคาดหวังขององค์กร 

 • ศิลปะการบริหารทีมงานของหัวหน้างาน ที่จะทำให้ได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ 

 • ทักษะการบริหารจัดการ ที่สำคัญ สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ 

Module 2:  ทักษะการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ (Operation Planning)

 • แนวคิดหลักการและวิธีการในการวางแผนงาน

 • เทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ

 • เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 • ฝึกปฏิบัติมอบหมายและติดตามงานในสถานการณ์ต่าง ๆ 

Module 3:  ทักษะการบริหารงาน และบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Task and Time Management)

 • เวลากับความสำเร็จในการทำงาน

 • ปัญหาของการบริหารเวลาที่ไม่เหมาะสม

 • วิธีจัดการ บริหารเวลา และการวางแผนการทำงาน เมื่อต้องทำเป็นทีมให้สำเร็จสูงสุดในเวลาทีjจำกัด

 • ฝึกปฏิบัติวางแผนเวลาและจัดลำดับความเร่งด่วนของงาน

Module 4: ทักษะการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจ (Excellent Problem Solving & Decision Making)

 • บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานในการ “แก้ไขปัญหาและตัดสินใจ”

 • กระบวนการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพด้วย DMAIC

 • เทคนิคและเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ

 • การนำเสนอและติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

 • ฝึกปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆของหัวหน้างาน

Module 5:  ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Assertive communication & Running Great Team Meetings)  

 • วิเคราะห์ปัญหาการสื่อสารที่มักเกิดขึ้นในองค์กร 

 • กระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

 • เทคนิคการสื่อสารกับคนแต่ละสไตล์ 

 • ฝึกปฏิบัติการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อผลของงานที่มีประสิทธิผลในสถานการณ์ต่างๆ

Module 6:  เทคนิคการสอนงาน OJT อย่างมีประสิทธิภาพสูง สำหรับผู้นำยุคใหม่ (Coaching & Mentoring)

 • เครื่องมือการพัฒนาทีมงานสมัยใหม่

 • เครื่องมือการวิเคราะห์ทีมงานแต่ละสไตล์เพื่อสนับสนุนให้สร้างผลงาน

 • เทคนิคการควบคุมงาน

 • เทคนิคการสอนงานและถ่ายทอดงาน

 • เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ 

 • เทคนิคการโค้ชชิ่งทีมงาน

 • ฝึกปฏิบัติการสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูงในสถานการณ์ต่าง ๆ

bottom of page